Инвестиции

Инвестицията имаме тогава, когато се вложат дългосрочно парични средства или капитали, за да се придобият финансови инструменти или някакъв друг вид активи, с цел печелившо възвръщане да се постигне под формата на друг доход, лихва или повишаване на стойността. Инвестицията е свързана е със спестяване и от потреблението значително се различава. В много области на икономиката се включва – финанси, бизнес, управление, без значение дали е за фирми, домакинства или правителства. Инвестицията също е и избор на организация или индивид, като здравни осигуровки, и след обмисляне или анализ къде да се дадат или сложат парите – в собственост, движимо или недвижимо имущество, бондове, комодити, фючърси и др.

Инвестицията върви успоредно с риска за загуба на парите, които са инвестирани в началото или като заем дадени, на базата на която е калкулирана лихвата. Ако е направена инвестиция без щателен предварителен анализ, може високо рискова да бъде по отношение на притежателя, заради евентуална загуба на пари, извън негов контрол.

Инвестиционна дейност – това е предприемане на действия за реализиране на печалба и постигане на полезен ефект. Средствата могат да се изразходват за спестявания или потребление.

Има различни класификации за инвестиции:

 • реални инвестиции – закупуване в различни форми на недвижими имоти, под формата на:
  • на дълготрайни материални активи – земя, строителство или реконструкции;
  • основен ремонт на дълготрайни активи;
  • нематериални активи – лицензи, патенти, права на ползване, търговски марки, авторски права, ноу-хау и т.н.;
  • инвестиции в човешки капитал – обучение, образование, наука.
 • Финансови инвестиции- предоставени заеми; ценни книжа и взаимни фондове; лизинг.
 • Спекулативни инвестиции, единствено в името на промяна в цената – благородни метали; валута; ценни книжа, облигации, акции, сертификати за колективни институции и др.

Линията между спекулации и инвестиции е много мъглява. Обикновено се посочва факторът време. Ако повече от година продължи операцията – това е инвестиция, Ако е до една година – е спекулация. Те не се различават по характера на сключените договори, цели, правни последици.

Често инвестиция се извършва за организиране на нов бизнес – реална инвестиция, закупуване на материали, оборудване, обучение на персонала. Спекулациите са в разликата на цените – инвентар, запаси, стоки. Сделката дълго не може да продължи, но се генерират приходи само при продажба или изкупуване на актива обратно.

За да може дадено дружество да привлича инвестиции, трябва:

 • Да има наличие на дългосрочен и добре развит план за бъдещето. Инвеститорите държт да знаят, че допълнителни печалби ще донесе техният принос.
 • Да имат в обществото добра репутация. При инвестиране в сенчеста компания, инвеститорите рискуват своите печалби да загубят, затова се избират само такива предприятия, които са сериозни.
 • Поддържане на пълна прозрачност за финансовите отчети и работа с медиите.
 • От вътрешната политика в страната, в която се намира предприятието, зависи много. Инвеститорите избират най-стабилните страни за депозитите си.

Понякога се създават специални условия в допълнение, за д се привличат инвестиции. „Инвестиционен климат“ означава набор от условия за инвеститорите. Инвестициите се характеризират и с два взаимосвързани параметра – риска- и рентабилност (доходност). По-високият инвестиционен риск обикновено трябва да бъде свързан и с по-висока доходност.

Стойност на инвестиционния риск означава вероятност от загуба на инвестицията, съответно и доходът от тях. Има седем вида пълен риск – законодателен, наказателен, политически и социален, финансов, икономически, на околната среда.